Odbory

Tanečný odbor


Tanečný odbor

Žiaci absolvujú tanečnú prípravu, ktorá vedie k návykom správneho držania tela, rozvíja vnútorný pocit pre hudbu, vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové ale aj kolektívne cítenie.

Literárno-dramatický odbor


Literárno-dramatický odbor

Obsahový zámer výuky sa viaže k budovaniu základného dramatického a slovesného prejavu, techniky pohybu, techniky reči, schopnosti začleniť a spolupracovať v rámci tvorivého kolektívu.

Výtvarný odbor


Výtvarný odbor

Poslaním výtvarného odboru je rozvíjať výtvarné cítenie a myslenie žiakov. Prostredníctvom umenia a umením formovať citovú a morálnu stránku osobnosti žiaka.

Hudobný odbor


Hudobný odbor

Zmyslom štúdia hudobného odboru je nielen zvládnuť techniku hry na zvolený nástroj, ale preniknúť do sveta hudby, naučiť sa vnímať krásu a vytvárať si hodnotový estetický rebríček.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *